Administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) yra numatyta, jog už tam tikrus teisės pažeidimus konfiskuojamas nusižengimo padarymo įrankis - automobilis.

 

Automobilio konfiskavimas - tai administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su pinigine bauda gali skirti teismas.

 

Padėsime pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe, kad už teisės pažeidimą nebūtų konfiskuotas automobilis.

 

Skambinkite ir gaukite profesionalo patarimą dabar +370 659 50005

Primygtinai rekomenduojame konsultuotis dar prieš teikiant bet kokius paaiškinimus policijai.

 

Mūsų paslaugos:

 

  • Konsultuojame asmenis, kuriems už padarytą administracinį nusižengimą numatyta papildoma administracinio poveikio priemonė - automobilio konfiskacija.
  • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems nuosavybės teise priklausančio automobilio konfiskacija.
  • Ruošiame reikalingus dokumentus (pvz. prašymą grąžinti automobilį, saugojamą automobilių aikštelėje, kol bus priimtas teismo sprendimas ir kt.). 
  • Rengiame visus procesinius dokumentus (prašymus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą).
  • Atstovaujame teismuose.

 

(Ne)privalomas automobilio konfiskavimas

 

Atkreiptinas dėmesys, kad už vienus ANK numatytus ir aukščiau parašytus teisės pažeidimus privaloma skirti automobilio konfiskaciją, kitus nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

Jeigu atitinkame straipsnyje yra nurodyta jog už nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, reiškia, kad teismui palikta diskrecijos teisė spręsti, ar konkrečioje byloje būtina skirti administracinio poveikio priemonę, t. y. taikyti transporto priemonės konfiskavimą.

 

Kai pagal sankciją transporto priemonės konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė, kuri gali, bet neprivalo būti skiriama, visais atvejais turi būti nustatytos aplinkybės, kurios padidintų šio pažeidimo pavojingumą tokiu mastu, kad transporto priemonės konfiskavimas taptų proporcingu padaryto pažeidimo pavojingumui.

 

Tačiau net ir tuo atveju, jeigu pagal sankciją yra privalomas automobilio konfiskavimas, galima teismo argumentuotai prašyti nekonfiskuoti automobilio. ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatos leidžia teismui atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, paskirti švelnesnę administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

 

Tik tinkamai pasiruošus teismo procesui, galima pasiekti jog papildoma administracinio poveikio priemonė - automobilio konfiskacija - nebūtų taikoma.

 

Atvejai, kuomet už administracinius nusižengimus numatyta automobilio konfiskacija

 

ANK 423 straipsnis. Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

 

Už ANK 423 straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 424 straipsnis. Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti.

 

Už ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos.

 

Už ANK 426 straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

Už ANK 426 straipsnio 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. 

 

ANK 427 straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.

 

Už ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnis. Kontrabanda

 

Už ANK 208 straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus nusižengimus gali būti skiriama gabenimo priemonės (automobilio) konfiskacija.

 

ANK 209 straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką.

 

Už ANK 209 straipsnio 5, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo priemonės (automobilio), kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas. 

 

Už ANK 209 straipsnio 6, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gabenimo priemonės (automobilio), kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą. 

 

ANK 274 straipsnis. Augusių miško žemėje savavališkai iškirstų medžių ir krūmų ištraukimas arba išvežimas be leidimo.

 

Už ANK 274 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimas.

 

Už ANK 274 straipsnio  5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimą. 

 

ANK 290 straipsnis. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas.

 

Už ANK 290 straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimą.

 

Konfiskuojas ir kitam asmeniui priklausantis automobilis

 

Konfiskuotas gali būti tik tas automobilis, kuris yra pažeidėjo nuosavybė. Tačiau įstatyme  yra numatyti atvejai, kuomet gali būti konfiskuotas ir ne pažeidėjui priklausantis automobilis.

 

Atvejai, kuomet gali būti konfiskuotas ir ne pažeidėjui priklausantis automobilis:

 

1) perleisdamas automobilį pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis automobilis bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

 

2) automobilis jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

 

3) automobilis jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

 

4) automobilis jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

 

5) įgydamas šį automobilį, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis automobilis yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

 

Šio numatytos sąlygos yra alternatyvios, o tai reiškia, kad teismas turi nustatydamas bent vieną iš 1-5 punktuose numatytų sąlygų, turi aiškiai nurodyti ir motyvuoti, kuriuo punktu remdamasis nusprendžia konfiskuoti ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantį turtą (automobilį). Nesant nė vienos iš sąlygų, negalima konfiskuoti pažeidėjui nepriklausančio turto.

 

Ypač yra „slidus“ 1 punktas (perleisdamas automobilį pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis automobilis bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti), kurio pagrindu dažniausia ir yra konfiskuojamas ne pažeidėjui priklausantis automobilis. Būna situacijų kuomet draugas leidžia draugui pavairuoti automobilį, ar sugyventinė sugyventiniui. Dažnu atveju, duodant parodymus teisme, prieš tai nepasiruošus bylai, teismai  konstatuoja, kad automobilio savininkas, leisdamas pažeidėjui vairuoti automobilį elgėsi itin nerūpestingai ar aplaidžiai ir tuo sudarė sąlygas savo turto naudojimui priešingiems visuomenės interesams, dėl ko automobilis turi būti konfiskuojamas.

 

Laiku kreipkitės pas mūsų advokatus ir mes, išnagrinėję policijos surinktą bylą, patarsime kokia įvykių versija yra naudinga Jūsų situacijoje.

 

Nauji pakeitimai sunkinantys pažeidėjų situaciją

 

Anksčiau būdavo taip, kad jeigu teismas nustato, kad nėra pagrindų konfiskuoti ne pažeidėjui priklausantį automobilį, tai nekonfiskuodavo ir grąžindavo savininkui.

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo ANK 29 straipsnio 5 dalis, kuri numato, kad esant tam tikroms sąlygoms, teismo nutarimu iš pažeidėjo išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma.

 

Jog būtų galima išieškoti konfiskuotino turto vertę, turi būti nustatyta viena iš sąlygų: 1) konfiskuotinas turtas turi būti paslėptas arba; 2) konfiskuotinas turtas turi būti suvartotas, arba; 3) konfiskuotinas turtas turi priklausyti tretiesiems asmenims, arba; 4) konfiskuotino turto turi būti negalima paimti dėl kitų priežasčių, arba; 5) konfiskuoti turtą turi būti netikslinga. 

 

Konfiskuotino turto vertė paprastai nustatoma remiantis specialisto atliktu konkrečios transporto priemonės įvertinimu. Kai tokių duomenų byloje nėra, konfiskuotino turto vertė nustatoma pagal pažymą apie tokios rūšies transporto priemonės vidutinę vertę.

 

Sprendžiant konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimo klausimą proporcingumo principo taikymo kontekste, vertinamos visos reikšmingos aplinkybės, t. y. atsižvelgiame tiek į padaryto nusižengimo aplinkybes, tiek į nusikaltimą padariusį asmenį apibūdinančius duomenis ir kitas šiam klausimui išspręsti turinčias reikšmės aplinkybes.

 

Teismas, svarstydamas papildomos administracinio poveikio priemonės taikymo proporcingumo klausimą, taip pat turi diskreciją spręsti, ar iš asmens konfiskuojama visa konfiskuotino turto vertė, ar tik jos dalis.


Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Vairuotojų neblaivumo patikrinimo tvarka ir kaip elgtis, jeigu nesutinkama su nustatytu neblaivumu

Girtų vairuotojų, kurie į alkotesterį įpučia 1,51 promilių ir daugiau, policija nebeveš į medicinos įstaigą tam, kad būtų atlikta medicininė apžiūra. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn už vairavimą neblaiviam pakaks ir alkotesterio rodmenų.

Plačiau

Pūsti ar nepūsti į alkotesterį? Gal geriau pūsti, kitaip rizikuojama užsitraukti baudžiamąją atsakomybę

Atsisakymas pūsti į alkotesterį, užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir atsakomybė tokia pati kaip ir už vairavimą neblaiviam, kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių alkoholio.

Plačiau

Laidavimas už prasikaltusį: ar tai bausmės išvengimas?

Padarei nusikaltimą, bet gali išlipi iš balos sausas? Pagal Lietuvoje galiojantį Baudžiamąjį kodeksą tokia galimybė egzistuoja, jei teismas priima sprendimą prasižengusį asmenį atleisti nuo atsakomybės pasikliaudamas laiduotoju.

Plačiau