Automobilio konfiskavimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su pinigine bauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas).

 

Automobilio konfiskavimas – tai priverstinis neatlygintinas turto, esančio pas pažeidėją ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. 

 

Primygtinai rekomenduojame pasikonsultuoti su teisininkais prieš teikiant bet kokius paaiškinimus policijai.

 

Padėsime pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe, kad už teisės pažeidimą nebūtų konfiskuotas automobilis+370 659 50005

 

Mūsų paslaugos, siekiantiems išsaugoti automobilį:

 

  • Konsultuojame asmenis už kurių padarytą teisės pažeidimą numatytas automobilio konfiskavimas.
  • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jų automobilio konfiskacija.
  • Ruošiame reikalingus dokumentus (pvz. prašymą grąžinti automobilį, saugojamą automobilių aikštelėje iki kol bus išnagrinėta byla ir priimtas sprendimas ir kt.). 
  • Rengiame visus procesinius dokumentus (prašymus, skundus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą).
  • Parengsime procesinius dokumentus (skundą, apeliacinį skundą) jeigu konfiskuojant automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą buvo neteisingai paskaičiuota automobilio vertė;
  • Atstovaujame teismuose ir policijoje.

 

DUK

 

Man inkriminuojamame straipsnyje nurodyta, kad gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. Tai čia galima suprasti, kad nėra privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimo?

 

Taip, už vienus teisės pažeidimus privaloma skirti automobilio konfiskaciją, o už kitus nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

Jeigu atitinkame straipsnyje yra nurodyta jog už nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, reiškia, kad policijai (teismui) palikta diskrecijos teisė spręsti, ar konkrečioje byloje būtina taikyti transporto priemonės konfiskavimą ar ne. 

 

Tačiau neapsigaukite ir nemanykite, kad jeigu už padarytą pažeidimą atitinkamame straipsnyje nėra numatyta privaloma automobilio konfiskacija, tai policija (teismas) jo ir nekonfiskuos. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad valstybė vykdo itin griežtą baudžiamąją politiką.

 

Jei man inkriminuojamame straipsnyje nurodyta, kad privaloma skirti transporto priemonės  konfiskavimą, tai man ir konfiskuos automobilį? Negali pasigailėti ir jo nekonfiskuoti?

 

Tuo atveju, jeigu pagal sankciją yra privalomas automobilio konfiskavimas, vienareikšmiai nereiškia, kad jį ir konfiskuos.

 

Galima policijos (teismo) argumentuotai prašyti nekonfiskuoti automobilio. ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatos leidžia teismui ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui), atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, paskirti švelnesnę administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

 

Pasiruošiant kiekvienai bylai, tenka parengti, surinkti visą pluoštą aplinkybių, kurios nulemia skirtingus teismų sprendimus iš pirmo žvilgsnio panašiose bylose. 

 

Nusižengimą padariau ne su savo automobiliu. Ar gali konfiskuoti ne man priklausantį automobilį?

 

Jeigu administracinį nusižengimą padarė ne automobilio savininkas, o automobilio savininko draugas, giminaitis, įmonės darbuotojas ir pan. tai ar teisinga yra konfiskuoti ne pažeidėjo automobilį? Juk automobilio savininkas niekaip neprisidėjo prie nusižengimo padarymo. 

 

Deja, nors įstatymas numato, kad konfiskuotas gali būti tik tas automobilis, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, tačiau įstatyme yra numatyti atvejai, kuomet gali būti konfiskuotas ir ne pažeidėjui priklausantis automobilis.

 

Kokie yra atvejai, kai galima konfiskuoti ir ne pažeidėjui priklausantį automobilį?

 

Vadovaujantis ANK 29 straipsniu, konfiskuotas gali būti tik pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis daiktas, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.

 

Atvejai, kuomet gali būti konfiskuotas ir ne pažeidėjui priklausantis automobilis (ANK 29 straipsnio 4 dalis):

 

1) perleisdamas automobilį pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis automobilis bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

 

2) automobilis jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

 

3) automobilis jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

 

4) automobilis jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

 

5) įgydamas šį automobilį, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis automobilis yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

 

Šios numatytos sąlygos yra alternatyvios, o tai reiškia, kad policija (teismas) turi nustatyti bent vieną iš aukščiau paminėtų 1-5 punktuose numatytų sąlygų ir turi aiškiai nurodyti ir motyvuoti, kuriuo punktu remiantis nusprendžiama konfiskuoti ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantį turtą (automobilį). 

 

Ar užteks automobilio savininkui pasakyti, kad jis nežinojo, kad jo automobiliu aš padarysiu priešingus teisei veiksmus?

 

Tikrai nepakaks.  Vienarekšmiai būtina teisininko konsultacija, jeigu norite išsaugoti automobilį.

 

Pirmoji ir bene pagridinė sąlyga. leidžianti konfiskuoti kitam asmeniui priklausantį automobilį - tai perleisdamas automobilį pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis automobilis bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti. 

 

Teismų praktikoje, siekiant įvertinti, ar trečiojo asmens turto atžvilgiu gali būti taikomas turto konfiskavimas, įvertinama ne tik tai, ar asmuo iš tiesų neabejotinai žinojo, kad jo turtas bus panaudotas uždraustai veikai daryti, tačiau ir tai, ar jis iš tam tikrų duomenų nesuvokė asmens, kuriam suteikiamas turtas, neteisėtų veiksmų galimumo, tačiau tokiems veiksmams neprieštaravo, vis tiek patikėjo turtą, arba buvo abejingas. 

 

Teismų praktikoje nurodoma, kad asmuo būdamas tam tikro turto savininku privalo užtikrinti, kad jo nuosavybė nebūtų naudojama priešingai visuomenės interesams, aktyviai domėtis savo turto panaudojimo aplinkybėmis ir užkirsti jo naudojimą teisei priešingų veiksmų atlikimui. 

 

Teismų praktikoje yra pažymima, kad transporto priemonių savininkai, perduodami naudotis automobiliu kitiems asmenims, prisiima riziką, kad jis gali būti apgadintas, juo gali būti sukeliamas eismo įvykis, padaromas administracinis nusižengimas ar net nusikalstama veika, t. y. suvokia galimas neigiamas pasekmes. 

 

Būtina iš anksto pasiruošti bylai (paaiškinimams dėl automobilio paėmimo (perdavimo) aplinkybių). Mūsų praktika rodo, kad nepasiruošus teisminiam procesui, galiausiai konstatuojama, kad automobilio savininkas, leisdamas pažeidėjui vairuoti automobilį elgėsi itin nerūpestingai ar aplaidžiai ir tuo sudarė sąlygas savo turto naudojimui priešingiems visuomenės interesams, dėl ko automobilis turi būti konfiskuojamas.

 

 

Iš manęs pavogė automobilį ir su juo buvo padarytas nusižengimas, už kurį dabar gresia mano automobilio konfiskavimas. Tai negi iš manęs konfiskuos mano automobilį, nors su pažeidimu aš visiškai neturiu nieko bendra?

 

Jeigu jūsų automobilis buvo pavogtas ir su juo padarytas administracinis nusižengimas, už kurio padarymą numatytas automobilio konfikavimas, tai automobilio konfiskacija šiuo konkrečiu atveju tikrai negalima ir nei policija, nei teismas papildomos poveikio priemonės – automobilio konfiskacijos – suprantama netaikys. 

 

Jeigu policija (teismas) nenustato nė vienos iš aukščiau paminėtų penkių konfiskavimo sąlygų, tai tuomet nebus konfiskuojamas ne pažeidėjui priklausantis automobilis?

 

Taip, jeigu teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) nenustato nė vienos 1-5 punktuose numatytų konfiskavimo sąlygų, tai ir nebus konfiskuojamas automobilis.

 

Tačiau atkreiptinas dėmsys, kad nenustačius konfiskavimui būtinų sąlygų, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali vadovautis ANK 29 straipsnio 5 dalimi, kuri numato, kad esant tam tikroms sąlygoms, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu iš pažeidėjo ar kitų ANK 29 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma.

 

Jog būtų galima išieškoti konfiskuotino turto vertę, turi būti nustatyta viena iš sąlygų: 1) konfiskuotinas turtas turi būti paslėptas arba; 2) konfiskuotinas turtas turi būti suvartotas, arba; 3) konfiskuotinas turtas turi priklausyti tretiesiems asmenims, arba; 4) konfiskuotino turto turi būti negalima paimti dėl kitų priežasčių, arba; 5) konfiskuoti turtą turi būti netikslinga. 

 

Reziumuojant, nensutačius konfiskavimui būtinų sąlygų, automobilis bus grąžintas teisėtam savininkui, tačiau iš pažeidėjo bus išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma.

 

Jei policija (teismas) nustato vieną iš aukščiau paminėtų penkių konfiskavimo sąlygų, tai ar gali vis tiek nekonfiskuoti automboilio, bet išieškoti iš pažeidiėjo automobilio vertę ar jo dalį atitinkančią pinigų sumą?  

 

Vadovaujantis ANK 29 straipsnio 5 dalies nuostatomis, tuo atveju, kai yra konstatuojama, jog trečiajam asmeniui priklausančios administracinio nusižengimo padarymo priemonės konfiskavimas yra galimas ir tikslingas, konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimas iš pažeidėjo nėra galimas. 

 

Kaip nustatoma norimo konfiskuoti automobilio vertė?

 

Konfiskuotino turto vertė paprastai nustatoma remiantis specialisto atliktu konkrečios transporto priemonės įvertinimu. Kai tokių duomenų byloje nėra, tiek administracinėse, tiek baudžiamosiose bylose transporto priemonių vertės yra nustatomos pagal VšĮ ,,Emprekis“ nurodamas vidutines transporto priemonių kainas Lietuvoje. 

 

Jei automobilis priklauso ne pažeidėjui, o kitam asmeniui, tai gali iš pažeidėjo išieškoti ne visą, o tik dalį transporto priemonės vertę atitinkančios pinigų sumos?

 

Nors ANK nenumatyta galimybė išieškoti ne visą, o dalį transporto priemonės vertę atitinkančios pinigų sumos, tačiau tokią praktiką formuoja aukštesni teismai, pabrėždami, jog tokia priemonė gali būti taikoma, jei bylos medžiagoje esantys duomenys patvirtina, kad visos transporto priemonės vertės išieškojimas iš pažeidėjo neatitiktų proporcingumo principo. Taigi, policija (teismas), svarstydamas papildomos administracinio poveikio priemonės taikymo proporcingumo klausimą, taip pat turi diskreciją spręsti, ar iš asmens konfiskuojama visa konfiskuotino turto vertė, ar tik jos dalis.

 

Sprendžiant konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimo klausimą proporcingumo principo taikymo kontekste, vertinamos visos reikšmingos aplinkybės, t. y. atsižvelgiama tiek į padaryto nusižengimo aplinkybes, tiek į nusikaltimą padariusį asmenį apibūdinančius duomenis ir kitas šiam klausimui išspręsti turinčias reikšmės aplinkybes.

 

Jei automobilis priklauso man, ar gali jo nekonfiskuoti, o paskirti automobilio vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimą?

 

Dažniausiai, jeigu automobilis priklauso pažeidėjui, tai jis ir yra konfiskuojamas, o ne automobilio vertę atititinkanti pinigų suma. Tačiau ANK 29 straipsnio 5 dalis numato galimybę išieškoti turto vertę tais atvejais, kai turtą konfiskuoti būtų netikslinga.

 

Turto kaip administracinio nusižengimo padarymo priemonės konfiskavimo tikslas – atimti pažeidėjui galimybę dar kartą jį panaudoti neteisėtiems tikslams, taip pat daryti atitinkamą prevencinį poveikį taip veikti linkusiems asmenims.

 

Jeigu turto natūra konfiskavimas, kaip viena iš griežčiausių administracinių poveikio priemonių, sukelia neproporcingas pasekmes administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ar jo artimiesiems, jis yra netikslingas, nes tokia administracinio poveikio priemonė nepadeda pasiekti administracinės nuobaudos paskirties, t. y. priešingai – dėl sukeliamų neproporcingų pasekmių patiriamas neteisingumas. 

 

Taikant ANK 29 straipsnio 5 dalies nuostatas, t. y. konfiskuojant ne pačią nusikalstamos veikos padarymo priemonę, bet jos vertę pinigais,  apsvarstoma, ar tokia administracinio poveikio priemonė atitinka turto konfiskavimo tikslus, įvertinamas ir tokio išieškojimo proporcingumas.

 

Taip pat, atsižvelgiant ir į itin menką automobilio vertę  ( į tai, kad techniškai netvarkingo automobilio paėmimas, transportavimas, laikinas saugojimas sudaro neproporcingas automobilio vertei išlaidas), gali policija (teismas) skirti iš pažeidėjo išieškoti automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą. 

 

Ar galima kreiptis į teismą ir prašyti, kad būtų dalimis išdėstyta  konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos mokėjimas?

 

ANK administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui nenumato teisės kreiptis į teismą dėl jam paskirtos administracinio poveikio priemonės – konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimo vykdymo tvarkos pakeitimo, taip pat nenumato galimybės išdėstyti konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos mokėjimo, ar nustatyti mokėjimo terminą.

 

Įsiteisėjus nutarimui ar nutarčiai ši administracinio poveikio priemonė - turto vertę atitinkančios pinigų sumos konfiskavimas, vykdoma priverstinai, pateikiant ją vykdyti antstoliui. 

 

Dėl to, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui neturint galimybės iš karto sumokėti visos iš jo priteistos konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos, jis gali kreiptis į antstolio kontorą dėl skolos mokėjimo išdėstymo bei grafiko sudarymo vykdomojoje byloje ir tik administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui bendradarbiaujant su antstoliu, galima sumažinti priverstinio vykdymo neigiamas pasekmes.

 

Nedelskite ir išsaugokite savo automobilį, kol dar nevėlu+370 659 50005

 

Administraciniai nusižengimai, už kuriuos numatyta (ne) privaloma automobilio konfiskacija

 

Už ANK 420 straipsnio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Už ANK 423 straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Už ANK 424 straipsnio 5, 6 dalyse numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Už ANK 426 straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Už ANK 426 straipsnio 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. 

Už ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

Už ANK 208 straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. 

Už ANK 209 straipsnio 5, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo priemonės (automobilio), kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas. 

Už ANK 209 straipsnio 6, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gabenimo priemonės (automobilio), kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą. 

Už ANK 274 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimas.

Už ANK 274 straipsnio  5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimą. 

Už ANK 290 straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimą.


Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Nusižengimai, už kuriuos administracinių nusižengimų kodekse numatytas (ne)privalomas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas

Sužinokite, už kokius KET pažeidimus yra numatytas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas.

Plačiau

Vairuotojų neblaivumo patikrinimo tvarka ir kaip elgtis, jeigu nesutinkama su nustatytu neblaivumu

Girtų vairuotojų, kurie į alkotesterį įpučia 1,51 promilių ir daugiau, policija nebeveš į medicinos įstaigą tam, kad būtų atlikta medicininė apžiūra. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn už vairavimą neblaiviam pakaks ir alkotesterio rodmenų.

Plačiau

Pūsti ar nepūsti į alkotesterį? Gal geriau pūsti, kitaip rizikuojama užsitraukti baudžiamąją atsakomybę

Atsisakymas pūsti į alkotesterį, užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir atsakomybė tokia pati kaip ir už vairavimą neblaiviam, kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių alkoholio.

Plačiau