Mes konsultuojame visais paveldėjimo teisės klausimais, taip pat atstovaujame savo Klientams visuose ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisės.

 

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos

 • Rengiame pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikėjo mirties pretendentui buvo reikalingas išlaikymas ir jis turi teisę į priavalomąją palikimo dalį;
 • Testamento ar jo atskirų dalių pripažinimas negaliojančiais;
 • Paveldėjimo teisės ginčijimas;
 • Ruošiame pareiškimus teismui dėl termino palikimui priimti pratęsimo (atnaujinimo);
 • Ruošiame pareiškimus teismui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas buvo priimtas faktiškai jį pradėjus valdyti (t.y. įpėdinis nesikreipė į vietos notarą, kad priimtų po artimojo mirties likusį turtą, tačiau mirus artimajam, jis ir toliau daug metų gyveno ar kitaip rūpinuosi po artimojo mirties likusiu turtu);
 • Rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius skundus ir pan.);
 • Skundo dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą;
 • Teismo leidimų (palikimui priimti, turtui perleisti) gavimas;
 • Atstovavimas  visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus, kylančius iš paveldėjimo teisės.
 • Konsultacijos dėl paveldėjimo pagal testamentą ir pagal įstatymą (kai nėra testamento);
 • Teisės konsultacijos palikimo priėmimo klausimais (dėl palikimo priėmimo būdų ir teisinės pasekmės, dėl palikimo atsisakymo, dėl teisės į privalomąją palikimo dalį nustatymo ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių kylančiais klausimais);
 • Įpėdinių savitarpio santykių ir ginčų sprendimas
 • Palikėjo (mirusio asmens) kreditorių interesų gynimas.

 

Panaudokite mūsų  žinias ir ilgametę patirtį sprendžiant visus Jums aktualius su paveldėjimu bei palikimo priėmimu susijusiais klausimus.


Kas gi tas palikimas?

 

Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimas ir šio proceso metu vyksta mirusio fizinio asmens turto, turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių, priklausiusių palikėjui (mirusiajam) nuosavybės teise jo mirties momentu, perėmimas.

 

Paveldėjimo esmė yra tai, kad mirusio fizinio asmens turtas nuosavybės teise pereina jo įpėdiniams pagal įstatymą arba testamentą, o jų nesant – valstybei.

 

Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo.

 

Siekiant užtikrinti apibrėžtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose ir skatinti įpėdinius kuo greičiau priimti sprendimą dėl paveldimo turto, CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad palikimas turi būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.  Tai yra specialus paveldėjimo teisės terminas, per kurį įpėdinis įgyvendina savo teisę paveldėti turtą.

 

Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo (CK 5.50 straipsnio 2 dalis).

 

Įpėdiniai, įgyvendindami teisę paveldėti, laisva valia apsisprendžia, kuriuo iš CK 5.50 straipsnio 2 dalyje nurodytų būdų priimti palikimą. Šie palikimo priėmimo būdai yra savarankiški, lygiaverčiai ir kiekvienas jų pakankamas palikimui įgyti. Dėl to įpėdiniui, priėmusiam palikimą faktiniu valdymu, nebereikia paduoti pareiškimo notarui dėl to paties palikimo priėmimo. Jis tik gali prašyti palikimo atsiradimo vietos notarą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.66 straipsnis), t. y. dokumentą, patvirtinantį, kad įpėdinis priėmė palikimą ir įgijo nuosavybės teisę į įgytą turtą.

 


 

Mūsų patirtis paveldėjimo teisės bylose

 • Lietuvos Aukščiausiajame Teisme pasiekta pergalė klientui – jo mamos sudarytas testamentas buvo pripažintas negaliojančiu.
 • Asmuo praleido 15 metų palikimo priėmimo terminą. Teismas pripažino, palikimo praleidimo priežastis svarbiomis ir terminas palikimui priimti buvo atnaujintas.
 • Teisme siekta įrodyti, kad Klientės miręs senelis, nors nesikreipė į notarą dėl palikimo į jo motinos vardu atsiradusį palikimą priėmimo, tačiau senelis priėmė palikimą pradėjęs turtą faktiškai valdyti po savo motinos mirties. Spręsta teisinė problema ir Lietuvos Aukščiausiajam Teisme pasiekta pergalė -tenkintinas ieškinys dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo.  Įrodžius, kad Klientės senelis priėmė motinos palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti, Kliente pagal įstatymą įgijo teisę pretenduoti į senelio palikimo dalį (jos tėvas, vienturtis senelio sūnus taip pat buvo miręs).
 • Konsultavome ir atstovavome klientus teismuose, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

 Mūsų patirtis skaičiais

 • 15 testamentų/ paveldėjimo teisės liudijimų  pripažintų negaliojančiais.
 • 20  atnaujintų praleistų įstatymo nustatyto terminų palikimui priimti.
 • 30  priimtų palikimų faktiškai pradėjus juos valdyti.
 • 12 pripažintų negaliojančiais atsisakymų nuo palikimo

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Viskas apie teisę į privalomąją palikimo dalį

Valstybė, įsikišdama į paveldėjimo santykius, užtikrina palikėjo artimiausių šeimos narių, kuriems būtina materialinė parama, be adekvačios priežasties nušalintų nuo palikimo, teisę į privalomąją palikimo dalį – jie paveldi, nepaisant testamento turinio.

Plačiau

Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą

Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris sudaro sąlygas įpėdiniui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėtą turtą ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto.

Plačiau

Testamento pripažinimas negaliojančiu (nuginčijimas)

Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu.

Plačiau