Kontrabanda ar akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas - Jums inkriminuojamas ANK numatytas nusižengimas? 

Teisiniai advokatų patarimai ir įžvalgos, ilgamėtė advokatų patirtis padės Jums pasinaudoti įstatyme numatytomis galimybėmis. 

Kol dar nėra per vėlu, sužinokite kokios yra Jūsų galimybės bylojeNoriu paklausti

Kontrabandos, akcizinių prekių gabenimą, laikymą, realizavimą atsiradimą lemia daug priežasčių, bet viena iš pagrindinių tai – sunki valstybės ir tuo pačiu Žmogaus ekonominė padėtis.

 

Atsakomybė už kontrabandos, akcizinių prekių gabenimą, laikymą, realizavimą priklauso nuo sulaikytų perkių vertės. Sulaikytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

 

Konsultuojame ir teikiame visas teisines paslaugas:

 

 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 208 straipsnių dalyse  (Kontrabanda);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 209 straipsnių dalyse  (Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką);
 • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems, nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimas, nes tas turtas buvo panaudotas nusižengimui daryti;
 • Rengiame visus procesinius dokumentus (skundus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą);
 • Atstovavimas teisme.
Mes pasirūpinsime, kad nukentėtumėte mažiausiai +370 659 50005

Automobilio konfiskavimas - tokia galima pasekmė už kontrabandą, akcizinių prekių gabenimą

 

Kontrabandai ar akcizinių prekių gabenimui yra pasitelkiamos transporto priemonės, tad dažnu atveju teismui tenka spręsti klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo.

 

Transporto priemonių, skirtų kontrabandos daiktams, akcizinėms prekėms gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas yra numatytas kaip papildoma administracinio poveikio priemonės asmeniui, kuriam skiriama piniginė bauda, dėl šios administracinio poveikio priemonės skyrimo kiekvienu konkrečiu atveju yra pavesta spręsti administracinę nuobaudą skiriančiai institucijai įvertinus visas nuobaudos skyrimui reikšmingas aplinkybes.

 

Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. 

 

Taip pat ir kitų aplinkybių visumą, kaip antai kontrabandos daiktų, akcizinių prekių slėpimo vietą, jų radimo aplinkybes, neteisėtai gabentų daiktų kiekį, vertę, pažeidėjo asmens asmenybę, turtinę padėtį ir kt. 

 

Svarbu tai, kad už padarytą administracinį nusižengimą gali būti konfiskuojama tiek pažeidėjui nuosavybes teise priklausanti transporto priemonė, tiek ne pažeidėjui priklausanti transporto priemonė.

 

Pavyzdžiui gali būti konfiskuota ir darbdaviui (pvz., krovinius ar keleivius gabenančios transporto įmonės) priklausanti transporto priemonė arba išsinuomota transporto priemonė. 

 

Ne pažeidėjui priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuojama tik nustačius papildomas sąlygas, ribojančias turto savininkui (ne pažeidėjui) priklausančios transporto priemonės konfiskavimą.

 

ANK 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už kontrabandos daiktų gabenimą, akcizinių prekių gabenimą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, jeigu:

 

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

 

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

 

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

 

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

 

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

 

Teismas pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes turi nustatyti bent vieną iš aukščiau minėtų sąlygų. 

 

Tačiau yra pasitaikę atvejų, kuomet net ir nenustačius nė vienos aukščiau minėtos sąlygos, teismai konfiskuoja pažeidėjui nepriklausančią transporto priemonę. 

 

Pavyzdžiui pažeidėjas teismui aiškino, kad mikroautobusą naudojo pagal įgaliojimą, tačiau slėptuves įrengė ir jose cigaretes paslėpė be savininko žinios. Transporto priemonės savininkas paaiškino, kad pažeidėjui paskolino transporto priemonę, pastarasis galėtų išspręsti savo asmenines problemas - pervežtų tėvų daiktus į kaimą, nuvežtų bulves ir kitas daržoves. 

 

Teismui abejones sukėlė administracinio nusižengimo padarymo aplinkybės. Pažeidėjas automobilį eksploatavo tokiu būdu, tarsi būdamas jo savininkas - iš kito asmens paimtas/pasiskolintas automobilis nebūtų ardomas, mechaniškai pažeidžiamas tam, kad būtų panaudotas gabenti kontrabandos dalyku esančias prekes. Tai rodo, kad pažeidėjas žinojo, jog automobilio savininkas neprieštarauja/neprieštaraus jo veiksmams, t.y. automobilis jam yra perduotas sąmoningai. Taip pat buvo įvertintas didelis gabentų cigarečių kiekis, kas rodo, jog šiam nusižengimui buvo iš anksto ruoštasi, atliekant pasirengimo veiksmus, įrengiant slėptuves transporto priemonėje. Teismas konfiskavo ne pažeidėjui priklausančią transporto priemonę (Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-147-468/2017). 

 

Štai kitoje byloje, Vilniaus apygardos teismas, konfiskuodamas ne pažeidėjui priklausantį automobilį, konstatavo, kad nors byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkė žinojo apie jos draugo daromą kontrabandą ar kitaip buvo susijusi su neteisėtu cigarečių gabenimu, šios nustatytos aplinkybės pačios savaime nepanaikina pagrindo taikyti transporto priemonės konfiskavimo. 

 

Teismų praktikoje išaiškinta, kad pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji priklauso nuosavybės teise. Tik išskirtiniais atvejais, įrodžius, jog automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (pvz., kai daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią), jis gali būti nekonfiskuotas. Tai reiškia, kad daikto, priklausančio trečiajam asmeniui, konfiskavimui pritaikyti būtina nustatyti, jog savininkas su jam priklausančiu daiktu nesielgė taip rūpestingai, kad kiti asmenys jo negalėtų panaudoti priešingai visuomenės interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-23-2012, 2AT-31-2013).

 

Nors automobilio savininkė nurodė, kad ji nežinojo, jog jos draugas gabens per sieną cigaretes, nustatyta, kad automobilį pažeidėjas naudojo savininkės sutikimu ir su jos žinia. Automobilio savininkė nesidomėjo ir nesirūpino, kaip, kokiems tikslams naudojamas jos automobilis, t. y. su savo turtu nesielgė taip rūpestingai ir apdairiai, kad šis nebūtų panaudotas priešingai įstatymams, visuomenės interesams. 

 

Automobilių (kaip ir kitų daiktų) savininkai, perduodami savo turtą kitiems asmenims, visada rizikuoja, kad jis gali būti prarastas (sugadintas, sunaikintas arba konfiskuotas), ir jie tai daro laisva valia, suvokdami galimas neigiamas pasekmes.

 

Taigi ta aplinkybė, kad automobilio savininkė nėra susijusi su padarytu administraciniu nusižengimu, neužkerta kelio taikyti papildomą nuobaudą - automobilio, kaip kontrabandos padarymo priemonės, konfiskavimą (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-351-209/2018). 

 Nedelskite ir sužinokite, kokios pozicijos Jums reikia laikytis, norint išsaugoti automobilį  +370 659 50005

ANK 208 straipsnis - Kontrabanda. Kas gresia?

 

ANK 209 straipsnis. Akcizinės prekės. Kas gresia? 

ANK 208 straipsnio 1 dalis užtraukia baudą nuo 200 iki 1120 eurų, kontrabandos daiktų konfiskavimas, gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas.*

 

ANK 208 str. 1 d. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija 5 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. – 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daiktų vertė neviršija 250 eurų. 

 

Už ANK 208 str. 1 d. padarytą nusižengimą, taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 200 iki 1120 eurų.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfisakvimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnio 2 dalis užtraukia baudą nuo 1820 iki 4000 eurų, kontrabandos daiktų konfiskavimas, gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas. *

 

ANK 208 str. 2 d. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija 5 bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius (toliau - BBND), bet neviršija 50 BBND *.

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daktų vertė viršija 250 eurų, bet neviršija 2500 eurų.

 

Už ANK 208 str. 2 d. padarytą nusižengimą, taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 1820 iki 4000 eurų.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnio 3 dalis užtraukia baudą nuo 3500 iki 6000 eurų, kontrabandos daiktų konfiskavimas, gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas.*

ANK 208 str. 3 d. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija viršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau – BBND), bet neviršija 150 BBND *.

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daktų vertė viršija 2500 eurų, bet neviršija 7500 eurų.

 

Už ANK 208 str. 3 d. padarytą nusižengimą, taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 3500 iki 6000 eurų.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

Jei bus gabenami daiktai, kurių vertė didesnė nei 7500 eurų, bet ne daugiau kaip 12 500 eurų, tokius daiktus gabenantiems asmenims jau bus taikoma baudžiamoji atsakomybė ir jiems gali būti paskirta bauda nuo 5000 eurų iki 200 000 eurų arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

 

Jei daiktų vertė bus didesnė nei 12 500 eurų, gresia bauda nuo 7500 eurų iki 300 000 eurų arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

 

ANK 209 straipsnio 1 dalis užtraukia baudą nuo 40 iki 200 eurų ir prekių konfiskavimas.*

 

ANK 209 str. 1 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija 2 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė neviršija 100 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 40 eurų iki 200 eurų.
 • privaloma skirti prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 2 dalis užtraukia baudą nuo 200 iki 1100 eurų ir prekių konfiskavimas.*

ANK 209 str. 2 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 sraipsnio 1 dalyje numatytas nusižengimas. 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija 2 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė neviršija 100 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 200 eurų iki 1100 eurų.
 • privaloma skirti prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 3 dalis užtraukia baudą nuo 400 iki 1900 eurų ir prekių konfiskavimas.*

ANK 209 str. 3 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija 2, bet neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND).

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 100 eurų, bet neviršija 500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 400 iki 1900 eurų. 
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 4 dalis užtraukia baudą nuo 1950 iki 5590 eurų ir prekių konfiskavimas.*

ANK 209 str. 4 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 3 dalyje numatytas nusižengimas.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija 2, bet neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND).

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 4 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 100 eurų, bet neviršija 500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 1900 eurų iki 1100 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 5 dalis numato baudą nuo 2000 iki 5590 eurų, prekių konfiskavimas, gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.*

ANK 209 str. 5 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 10, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND).

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 5 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 500 eurų, bet neviršija 2500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 2000 eurų iki 5590 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 209 straipsnio 6 dalis numato baudą nuo 5460 iki 6000 eurų, prekių konfiskavimas, privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.*

ANK 209 str. 6 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 5 dalyje numatytas nusižengimas.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 10, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 6 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 500 eurų, bet neviršija 2500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • bauda nuo 5460 eurų iki 6000 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • privaloma skiriti transporto priemonės konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 7 dalis numato baudą nuo 5200 iki 6000 eurų, prekių konfiskavimas, gali būti skiriama transporto priemonės konfiskavimas.*

ANK 209 str. 7 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 7 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 2500 eurų, bet neviršija 7500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 5200 eurų iki 6000 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 209 straipsnio 8 dalis numato baudą nuo 5760 iki 6000 eurų, prekių konfiskavimas, privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.*

ANK 209 str. 8 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 7 dalyje numatytas nusižengimas.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 8 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 2500 eurų, bet neviršija 7500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 5760 eurų iki 6000 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

 

Jei prekių vertė didesnė nei 7500 eurų, jau taikoma baudžiamoji atsakomybė.

 

Kada bylos dėl kontrabandos, akcizinių prekių gabenimo nagrinėjamos teisme?

 

Teismus pasiekia bylos dėl tų administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal ANK numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija 1500 eurų.

 

Kontrabandos, akcizinių prekių atveju jeigu yra gabenami daiktai, kurių vertė mažesnė nei 250 eurų, tokias bylas nagrinėja Lietuvos muitinė, policija arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos. Šių institucijų sprendimai gali būti skundžiami apylinkės teismui. 

 

Taip pat teismas nagrinėja tuos atvejus, kai gali būti skiriamas (arba privaloma skirti) turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas arba pažeidimą padarė nepilnametis.

Tai vis gi, kas man gresia? Noriu paklausti

 

 Mūsų patirtis -  akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimo bylose

 • Atstovautas Klientas byloje, kurioje jis buvo kaltinamas akcizinių prekių gabenimu. Pirmoji ir apeliacinė instancijos gabenimo įrankį - automobilį- konfiskavo, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  transporto priemonę grąžino pažeidėjui.
 • Atstovautas Klientas, kuris, veikdamas kartu su kitais asmenimis neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes. Teismas skyrė švelnesnę piniginę baudą.
 • Refrežiratorinio vagono mechanikui iškelta administracinio nusižengimo byla buvo nutraukta nesant administracinio nusižengimo sudėties. Akcizais apmokestinamos prekės buvo rastos refrižeratorinio traukinio, tarnybinio vagono lubose tarp įrenginių.
 • Asmuo, vairuodamas autobusą, paslėpęs autobuso salone, vairuotojų miegamojoje vietoje virš priekinio kairiojo rato padarytoje slėptuvėje neteisėtai gabeno nedeklaruotus 1 500  pakelių cigarečių. Rezultatas - byla nutraukta.
 • Asmens nuosavybės teisė priklausančiose namų valdose - ūkiniame pastate ir gyvenamajame name rastos LR Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais banderolėmis nepaženklinti tabako gaminiai. Darbo rezultatas - administracinio nusižengimo byla nutraukta, nesant kaltės įrodymų.
 • Asmuo, būdamas traukinio mašinistu, buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad šilumvežyje gabeno ir vėliau iš jo išmetė 3000 pakelių cigarečių. Atkaklios gynybos ir pasiruošimo dėka, pavyko teismą įtikinti, kad traukinio mašinistas neprisidėjo prie pažeidimo padarymo ir byla, jo atžvilgiu buvo nutraukta.
 • Asmuo automobilio salone ir bagažinėje gabeno 1200 pakelių cigarečių. Pirmos instancijos teismas automobilio nekonfiskavo, o policijai pateikus apeliacinį skundą, mes pateikėme atsiliepimą į apeliacinį skundą ir apygardos teismas paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą - automobilį paliko pažeidėjui.
 • Asmuo bagažinėje, maišuose gabeno 600 pakelių cigarečių ir 500 pakelių cigarečių laikė garaže. Anksčiau baustas taip pat už akcizinių prekių laikymą. Rezultatas apeliacinėje instancijoje - automobilis, registruotas pažeidėjo vardu, grąžintas pažeidėjui.
 • Kitos bylos, kuriuose sėkmingai atstovavome fizinius asmenis.

 

 Mūsų patirtis kontrabandos gabenimo  bylose

 • Pasiekta pergalė byloje, kurioje atstovauti ne pažeidėjo, o transporto priemonės savininko – darbdavio interesai Lietuvos Aukščiausiame Teisme. Įmonės, vykdančios tarptautinius pervežimus darbuotojas, vykdamas per Lietuvos valstybės sieną, neteisėtai gabeno kontrabandos prekes - cigaretes, išslapstęs įvairiuose krovininio automobilio vietose. Krovininis automobilis grąžintas teisėtam savininkui.
 • Sėkmingai baigta ir kita byla, kurioje taip pat krovininio automobilio puspriekabė grąžinta darbdaviui. Įmonės darbuotojas neteisėtas kontrabandines prekes – cigaretes, gabeno krovininio automobilio puspriekabės dugne.
 • Atstovautas Klientas, kuris vykdamas per valstybės sieną su sau nuosavybės teise priklausančiu automobiliu cigaretes gabeno paslėpęs įvairiose automobilio vietose. Pirmos instancijos teismas,  automobilį paliko pažeidėjui, tačiau policija apskundė apylinkės teismo nutarimą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktus apeliacinio skundo motyvus ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą.
 • Asmuo darbdaviui priklausančio krovininio automobilio kabinoje esančiame čiužinyje gabeno 400 pakelių cigarečių. Pirmoje instancijoje automobilis buvo gražintas darbdaviui, o Vilniaus teritorinės muitinės viršininkui pateikus apeliacinį skundą, pateikėme atsiliepimą ir įtikinome teismą, kad krovininio automobilio konfiskavimas, kaip to prašo Vilniaus teritorinė muitinė,  būtų aiškiai per griežta, prieštaraujanti teisingumo ir protingumo principams. Krovininis automobilis grąžintas teisėtam jo savininkui.
 • Ilgai siektas ir pasiektas tikslas - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino konfiskuotą krovininį automobilį savininkui- darbdaviui (administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, krovininio automobilio įvairiose kabinose vietose vežė 1300 pakelių cigarečių).
 • Daugybė kitų bylų, kuriose sėkmingai atstovauti Klientai, kuriems už neteisėtą gabenimą per LR sieną ar nebuvo konfiskuotos jiems patiems ar kitiems asmenims priklausančios transporto priemonės arba paskirtos švelnesnės, nei įstatymas numato, piniginės baudos.

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Pareiga informuoti draudiką apie rizikos pasikeitimą

Besidraudžiantys privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ne tik į draudimo kainą, bet ir į kitus aspektus, kurių tinkamas neišsiaiškinimas, įvykus eismo įvykiui, gali brangiai kainuoti draudėjui.

Plačiau

TP vairavimas (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros

Ar visuomet Draudikas pagrįstai reikalauja iš žalą padariusio asmens grąžinti išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam remiantis tuo, kad žalą padaręs asmuo eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros?

Plačiau