Kada gali būti surašomas administracinis nurodymas

Administracinio nurodymo surašymo pagrindai pagal naująjį kodeksą. Kada jis gali būti surašomas, o kada - ne.

Administracinis nurodymas
Kategorijos:

Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per 15 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o tam tikrais atvejais (tie atvejai išvardinti apačioje esančioje lentelėje) – per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos ANK specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, taip pat per 15 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o tam tikrais atvejais – per 30 kalendorinių dienų (tie atvejai išvardinti apačioje esančioje lentelėje) nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu nustatytam terminui), kai ANK specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas specialiosios teisės atėmimas. 

Administracinis nurodymas nėra skundžiamas.

Pateiksime pavyzdžių

Tarkim asmuo padaro administracinį nusižengimą numatytą ANK 426 str. 1 d.  t.y. apgadina svetimą turtą ir pasišalina iš eismo įvykio vietos. Jeigu kitam turtui padaryta žala nedidesnė nei 564,9 eurų tuomet numatyta atsakomybė nuo 600 iki 850 eurų ir gali būti skiriama administracinio poveikio priemonė- teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 850 iki 1500 eurų ir gali būti administracinio poveikio priemonė - transporto priemonės konfiskavimas.

Surašant tokiam asmeniui administracinio nusižengimo protokolą, bus įrašomas administracinis nurodymas - savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, vadinasi pateiktu pavyzdžiu būtų 300 eurų. Dargi, kaip matyti iš šį aptariamą nusižengimą gali būti skiriamas ir teisės vairuoti atėmimas, tačiau jis nėra privalomas. Taigi surašant administracinį nurodymą už administracinį nusižengimą, ši administracinio poveikio priemonė (teisės vairuoti atėmimas) nėra siūloma. 

Vadinasi, asmuo, apgadinęs svetimą turtą, kai žala nesiekia 15 bazinių bausmių ir nuobaudos dydžių (564,9 eurų) ir pasišalinęs iš eismo įvykio vietos, "išsisuks" su 300 eurų bauda. 

Tačiau, gali būti ir taip (o taip būna gan dažnai, jei tinkamai pasiruošiama), kad nagrinėjant bylą, gali būti išsiaiškinta, kad nėra pažeidimo įvykio, sudėties (ypač, kaip svetimam turtui padaryta ypač mažareikšmė žala ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pagrįstai galėjo nesuprasti sukėlęs eismo įvykį ir iš jo pasišalino nesuvokdamas apie daromą pažeidimą), ar yra kitos reikšmingos aplinkybės, dėl kurių administracinio nusižengimo byla yra nutraukiama ir nuobauda neskiriama.

Jeigu už administracinį nusižengimą, administracinio poveikio priemonė - teisės vairuoti atėmimas yra privaloma skirti, tuomet asmeniui, surašant administracinį nurodymą yra nustatomas specialiosios teisės atėmimo terminas lygus minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, nustatytam už padarytą administracinį nusižengimą.

Pavyzdžiui, jeigu turintis teisę vairuoti asmuo, administracinėn atsakomybėn traukiamas už chuliganišką vairavimą. Už tai atsakomybė numatyta ANK 420 str. 2 d., kuris numato administracinę nuobaudą - baudą nuo 450 iki 550 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 750 iki 1000 eurų, o taip pat privaloma skirti administracinio poveikio priemonę - teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 2 metų.

Surašant tokiam asmeniui administracinio nusižengimo protokolą, bus įrašomas administracinis nurodymas  - savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, vadinasi pateiktu pavyzdžiu būtų 225 eurai. Dargi, kaip matyti už šį aptariamą nusižengimą privaloma skirti ir administracinio poveikio priemonę - teisės vairuoti atėmimą. Taigi, surašant administracinį nurodymą už administracinį nusižengimą, administracinio poveikio priemonė - teisės vairuoti atėmimas, lygus minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, nagrinėjamu atveju - 1 metams. 

Kaip žinia, chuliganiškam vairavimui konstatuoti būtina nustatyti asmens tyčinius veiksmus, tad dažnai tokios bylos, pasiekusios teismus, būdavo nutraukiamos, nesant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veikoje visų būtinų inkriminuojamo pažeidimo sudėties požymių. 

Taip pat surašant administracinį nurodymą, asmeniui nėra siūlomi viešieji darbai, draudimas lankytis viešuose vietose vykstančiuose renginiuose,įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).  

Asmeniui per nurodytą terminą (15 arba tam tikrais atvejais per 30 kalendorinių dienų) sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, o kai numatyta, – ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas.

Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neįvykdžius administracinio nurodymo t.y. nesumokėjus baudos arba neatidavus ANK nustatyta tvarka išduoto laikinojo dokumento ar kito specialiąją teisę patvirtinančio dokumento nustatytu laiku, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu ir per penkias darbo dienas nuo nustatytų terminų (15 arba 30 kalendorinių dienų) administracinio nusižengimo protokolas bus siunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnai įgalioti nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

Protokolas nesiunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, jei asmuo nustatytu laiku įvykdo administracinį nurodymą.

Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis ANK straipsnius ar straipsnių dalis, pagal kuriuos atlikti tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą turi teisę tos pačios institucijos pareigūnai, gali būti surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas.

Šiuo atveju, jei dėl vieno iš administracinių nusižengimų administracinis nurodymas negali būti surašomas, dėl visų administracinių nusižengimų surašomas protokolas be administracinio nurodymo.

Tačiau, jeigu administracinio nurodymo surašymas galimas, administraciniu nurodymu siūlomos baudos dydis lygus pusei didžiausios minimalios baudos, nustatytos ANK straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika.

Jeigu ANK straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika, numatyta administracinio poveikio priemonė – privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, specialiosios teisės atėmimo trukmė lygi ilgiausiam šiuose straipsniuose nustatytam minimaliam skiriamo specialiosios teisės atėmimo terminui.

Tačiau administracinis nurodymas ne visuomet gali būti surašomas!!!

Administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1. Kai už  už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu 1500 eurų maksimali bauda (ATPK numatyta riba buvo 868 eurai);

2. Asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą tame pačiame ANK specialiosios dalies straipsnyje t.y. jei asmuo per metus padarė analogišką nusižengimą.;

3. Asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo;

4. Administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;

5. Už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto konfiskavimas;

6. Asmuo yra padaręs du ar daugiau su transporto eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų;

7. Asmuo padarė administracinį nusižengimą, susijusį su naudojimusi specialiąja teise, šios teisės neturėdamas arba kai ji iš asmens buvo atimta. Pavyzdžiui vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti ar teisė vairuoti iš jo buvo atimta. 

Kai administracinis nurodymas negalimas, administracinio nusižengimo protokolas nustatyta tvarka perduodamas teismui ar administracinį nusižengimą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui).

Jeigu už padarytą administracinį nusižengimą ANK straipsnyje numatytas įspėjimas (nežiūrint į tai, ar yra kitos nuobaudos sankcijoje ar ne) ir nėra aukščiau paminėtų administracinio nurodymo surašymo negalimumo atvejų (žiūr. aukščiau išvardinti 7 punktai) baigus administracinio nusižengimo tyrimą asmeniui skiriamas įspėjimas ir tyrimą atlikęs pareigūnas dėl to administracinio nusižengimo surašo nutarimą. Administracinio nusižengimo protokolas šiuo atveju nesurašomas.

Administracinis nurodymas - jo įvykdymo terminai

Kaip pradžioje minėta, administracinis nurodymas turi būti įvykdomas per 15 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai kuriais ANK 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos.

Atvejai, kuomet administracinis nurodymas turi būti įvykdomas per 30 kalendorinių darbo dienų (ANK 611 str. 1 ir 2 d.)

ANK 611 str. 1 d. yra nurodyti nusižengimai (apačioje yra lentelė, kurioje surašyti tie administraciniai nusižengimai), kuomet administracinis nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui). 

Tuomet transporto priemonės savininkas (valdytojas) gavęs laišką, kuriame yra surašytas administracinis nusižengimas su administraciniu nurodymu, per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo išsiuntimo dienos jį turi įvykdyti. 

Bet jei administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos pranešti institucijai (institucijos teritoriniam padaliniui), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, jos nurodytu būdu duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris tuo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, arba institucijai pareikalavus atvykti į instituciją (institucijos teritorinį padalinį), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą.

Transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytam asmeniui surašomas ir siunčiamas naujas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, o transporto priemonės savininkui (valdytojui) surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu pripažįstamas negaliojančiu.

Kai transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, apie administracinį nusižengimą pranešama šio juridinio asmens vadovui.

Juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos privalo pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris tuo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone.

Šiam asmeniui surašomas ir siunčiamas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu.

Tuo tarpu jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) per 30 kalendorinių dienų neįvykdo administracinio nurodymo arba  nepraneša institucijai apie asmenį kuris administracinio nusižengimo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu ir per penkias darbo dienas nuo nustatytų terminų (15 arba 30 kalendorinių dienų) administracinio nusižengimo protokolas bus siunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnai įgalioti nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

Administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje

 

 

ANK straipsnis

 

Pažeidimas

264 str. 1 ir 2 d.

 

Transporto priemonių važiavimas ar stovėjimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

278 str. 2 d.

 

TP statymas miške arba važiavimas TP miškais ten, kur yra draudžiama

282 str.

 

Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis

415 str. 1 d. 

 

Transporto priemonių vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu

416 str.

 

Nustatyto greičio viršijimas

417 str. 1 d.

 

Kelio ženklo „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) važiavimo „A“ raide pažymėta eismo juosta reikalavimų pažeidimas

417 str. 2 d.

 

Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas

417 str. 3 d.

 

Draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas, nesilaikymas

417 str. 4 d.

 

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles

418 str.

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

419 str.

 

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

 

Nustatant nurodytus administracinius nusižengimus, daromos transporto priemonės nuotraukos, kuriose užfiksuojami nusižengimai, arba nusižengimai užfiksuojami stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis.

Visais kitai atvejais, administracinis nurodymas turi būti įvykdomas per 15 kalendorinių dienų nuo administracinio nurodymo įteikimo dienos. 

Beje tais pačiais aukščiau išvardintais atvejais, administracinio nusižengimo protokolas su/be administraciniu nurodymu gali būti surašomas ir nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.