Administracinis nurodymas

Ši publikacija padės suprasti kada administracinis nurodymas galimas įrašyti į administracinio nusižengimo protokolą, kada jis laikomas įvykdytu, jo įvykdymo pasekmes, ar jis gali būti skundžiamas ir dar daug naudingos informacijos.

Administracinis nurodymas
Kategorijos:

Administracinis nurodymas – kas tai?

Administracinis nurodymas – tai į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per 15 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, o  jei asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417, 418, 419 straipsniuose, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje, – minimalią baudą, nustatytą ANK specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą.

Kai ANK specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas privalomas asmeniui suteiktos teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu. 

Jeigu administraciniu nurodymu siūloma sumokėti pusę minimalios baudos (o jei pažeidimas padarytas pakartotinai, tai visą minimalią baudą), tuomet koks administraciniu nurodymu siūlomas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas?

Surašant administracinį nurodymą asmeniui nustatomas specialiosios teisės atėmimo terminas lygus minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, nustatytam už asmens padarytą administracinį nusižengimą, jei straipsnyje už šį nusižengimą numatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas.

Surašant administracinį nurodymą (išskyrus šio kodekso nustatytus atvejus, kai administracinis nurodymas surašomas už asmens padarytą pakartotinį administracinį nusižengimą) už administracinius nusižengimus, už kuriuos pagal ANK specialiąją dalį gali būti skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, ši administracinio poveikio priemonė nesiūloma.

Jei asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, už kurį gali būti surašomas administracinis nurodymas ir pagal šio kodekso specialiąją dalį gali būti skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą gali būti įrašomas pasiūlymas sutikti su specialiosios teisės atėmimu minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui.

Kada negalima į administracinio nusižengimo protokolą įrašyti administracinio nurodymo?

Administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų, kurie numatyti (ANK 610 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose):

1) Asmeniui inkriminuojamo nusižengimo specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankcijoje už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu 1500 eurų maksimali bauda (ANK 610 straipsnio 2 dalies 1 punktas);

2) asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, išskyrus ANK 415 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417, 418, 419 straipsniuose, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje nustatytus administracinius nusižengimus (ANK 610 straipsnio 2 dalies 2 punktas)

3) asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (ANK 610 straipsnio 2 dalies 3 punktas);

4) administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta (ANK 610 straipsnio 2 dalies 4 punktas);

5) šio kodekso specialiojoje dalyje už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas.

6) asmuo padarė administracinį nusižengimą, susijusį su naudojimusi ANK 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta specialiąja teise, šios teisės neturėdamas arba kai ji iš asmens buvo atimta (ANK 610 straipsnio 2 dalies 7 punktas).

Kaip suprasti "per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą"?

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos, iki sueis vieni metai nuo administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą, šiame straipsnyje numatytas terminas skaičiuojamas iš naujo.

Ar visuomet į administracinio nusižengimo protokolą turi būti įrašytas administracinis nurodymas?

Administracinis nurodymas yra sudėtinė administracinio nusižengimo protokolo dalis, jis yra privalomas. Administracinis nurodymas gali būti nesurašomas tik tais atvejais, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo prašo nerašyti administracinio nurodymo, jei dėl to jis kreipėsi į protokolą rašantį pareigūną, arba yra administracinio nurodymo nerašymo pagrindai, numatyti ANK 610 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

Kada administracinis nurodymas laikomas įvykdytu?

Administraciniai nurodymai vykdomi savo noru. Asmeniui sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas (ANK 610 straipsnio 5 dalis).

Aš sutinku su administraciniame nurodyme nurodytu baudos dydžiu, tačiau nesutinku su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu. Ar galiu tik sumokėti baudą ir prašyti skirti trumpesnį teisės vairuoti transporto priemones atėmimą?

Ne. Asmuo, sumokėdamas administraciniu nurodymu siūlomą baudą, šiuo veiksmu sutinka ne tik su baudos dydžiu, tačiau ir su atitinkamu teisės vairuoti transporto priemones atėmimu.

Ar įvykdžius administracinį nurodymą, t.y. sumokėjus baudą, bet nesutinkant su teisės vairuoti atėmimo terminu, galiu tą dalį, dėl teisių atėmimo skųsti teismui?

Ne. ANK 669 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas administracinio nurodymo vykdymo savanoriškumo principas, t. y. administracinio nurodymo vykdymas priklauso nuo asmens valios. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinė teisena yra baigiama. Asmeniui sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, o kai numatyta, – ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus (išskyrus dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti transporto priemones) atitinkamai institucijai, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas (ANK 610 straipsnio 5 dalis). Administracinis nurodymas yra neskundžiamas (ANK 610 straipsnio 4 dalis).

Kaip tuomet elgtis, jei sutinku su pažeidimu ir sutinku sumokėti pusę minimalios baudos, bet nesutinku su teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminu?

Nesutinkant su administraciniu nurodymu siūlomu teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminu, būtina neįvykdyti administracinio nurodymo. Tik tuomet jums lieka galimybė, pradžioje prašyti pareigūno, nagrinėsiančio jūsų bylą, skirti trumpesnį teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, o jam netenkinus jūsų prašymo, kreiptis į pirmos instancijos teismą, o gal net į apeliacinės instancijos teismą ar net Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.

Laiku įvykdžiau administracinį nurodymą, tačiau pareigūnas negavo tokių duomenų ir priėmė nutarimą.

Kai administracinis nurodymas buvo įvykdytas laiku, tačiau neįskaitytas, prašome pasiskaityti čia.

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/skundas-del-nutarimo-administracinio-nusizengimo-byloje-kai-administracinis-nurodymas-ivykdytas-laiku

Kai įvykdau administracinį nurodymą – laiku sumoku paskirtą piniginę baudą, kada pradedamas skaičiuoti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikas?

Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po tos dienos, kurią sumokėta administraciniu nurodymu siūloma sumokėti bauda.

Jeigu neįvykdau administracinio nurodymo iki nurodytos datos, kas tuomet?

Administracinio nusižengimo protokole yra nurodyta administracinio nurodymo įvykdymo data. Administracinio nurodymo neįvykdžius iki nurodytos datos– administracinio nusižengimo byla nagrinėjama ANK numatyta tvarka.  Byla nagrinėjama administracinio nusižengimo protokole nurodytoje vietoje ir laiku. Administracinių nusižengimų bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą (ANK 616 straipsnis).

Jeigu norite, kad byla būtų nagrinėjama jums dalyvaujant (ką mes primygtinai rekomenduojame), privalu iki bylos nagrinėjimo pradžios pateikti reikalavimą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Reikalavimą galima pateikti ir elektroniniu paštu nurodytu administracinio nusižengimo protokole.

Bylos nagrinėjimo metu, pareigūnas skirs jau ne pusę minimalios, o visą atitinkamame straipsnyje numatytos minimalią baudą ir paliks tokį patį teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą koks ir buvo siūlomas administraciniu nurodymu.

Turite klausimų? Skambinkite +370 659 50005